fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR).

Регламентът позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В състезанието „По стъпките на Алеко с приятел“ анонимността на нашите регистрирани състезатели (участници), защитата на личните данни и конфиденциалността при обработката и съхранението им, са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Състезанието „По стъпките на Алеко с приятел“ се организира и провежда от Сдружение „Туристическо дружество Боерица”, ЕИК 176065181, наричано по-долу „Дружеството“, с електронен адрес: td.boeritsa@gmail.com, която е организацията, която е администратор на личните данни, които се събират и обработват при провеждане на състезанието.

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

2. СЪБИРАНЕ  НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ 

Като в повечето уеб-сайтове , вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при регистриране за участие в „По стъпките на Алеко с приятел“ , като попълните регистрационната ни форма. Следва да се отбележи, че не всички Данни се предоставят, като това зависи от основанията и Вашите нужди при регистрация. Личните данни, които могат да бъдат събрани при регистрация и в процеса на състезанието са: 

Име и Фамилия, ЕГН, Град, Телефон, Имейл адрес, Пол, Дистанция, Категория, Фотоснимки и Видеоматериали.

Длъжни сме да ви информираме, че за провеждането на състезанието „По стъпките на Алеко с приятел“, се събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на целите на състезанието, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в състезанието и класирането по дистанции.

– ЕГН – необходимо, единствено при желание на участника да бъде направена планинска застраховка в деня на състезанието от нас. В случай, че участникът има собствена планинска застраховка, то участникът не предоставя своето ЕГН.

– Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в „По стъпките на Алеко с приятел“.

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие или необходимост за уведомяване за промени в състезанието или при неотложни случаи по време на провеждане на състезанието.

– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“, за да може участника да провери дали има коректна регистрация в сайта на състезанието и за връзка с участника за предоставяне на информация за провеждането на състезанието, след като се е регистрирал; Необходим за общоинформационни и рекламни цели за последващи състезания или за събития или за Дружеството, като за използването на Данните за общоинформационните и рекламни цели е необходимо изрично съгласие на участника.

– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже.

– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в „По стъпките на Алеко с приятел“ и за класирането.

– Категория – необходима за изготвяне на стартови списъци по категория в „По стъпките на Алеко с приятел“ и за класирането.

– Фотоснимки – необходими за общоинформационни и рекламни цели за последващи състезания или за събития или за Дружеството, като за използването на Данните за общоинформационните и рекламни цели е необходимо изрично съгласие на участника.

– Видеоматериали – необходими за общоинформационни и рекламни цели за последващи състезания или за събития или за Дружеството като за използването на Данните за общоинформационните и рекламни цели е необходимо изрично съгласие на участника.

Следва да се посочи, че събирането и обработването на Данни като Име и Фамилия, Град, Телефон, Имейл адрес, Пол, Дистанция, Категория, ЕГН – при осигуряване на застраховка, е необходимо за следните цели и дейности:

  • подготовка на състезанието с оглед броя участници, разпределението на участниците по дистанция и категория, идентифициране на участници в състезанието и осигуряване на необходимите доброволци, организатори и поддръжка;
  • провеждане на състезанието, контрол върху движението на участниците и отчитане на време и дистанция, осигуряване на поддръжка за участниците;
  • отчитане на междинни и крайни резултати, провежда не класиране, раздаване на награди и отчитане на състезанието;
  • предоставяне на даден участник на задължителната, по правилата за участие, застраховка за състезанието;
  • статистически цели.

Извън случаите на изрично съгласие за обработване на Данните, в другите случаи основание за събирането и обработването на посочените данни за горепосочените цели е от вида на договорните изисквания при предоставяне на услуга при извършване на обичайната за Сдружение „Туристическо дружество Боерица” спортно-състезателна дейност. В случай на непредоставяне от участника на изброените Данни за посочените цели и дейности, регистрацията за състезанието не може да бъде завършена и съответното лице не може да участва в състезанието. 

При непредставяне на ЕГН, съответно Дружеството не може да предостави задължителната застраховка на участник, но участникът може да се регистрира и участва, ако представи такава застраховка за състезанието.

Непредоставянето на изрично съгласие за използването на Имейл адрес, Фотоснимки и Видеоматериали за общоинформационни и рекламни цели за последващи състезания или за събития или за Дружеството, не е пречка за извършване на регистрация за състезанието от съответния участник, както и не е пречка за участие в състезанието на съответния участник.

3. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме всички Ваши Данни за следните срокове:

  • Име и Фамилия, Телефон – до едноседмичен срок от приключване на състезанието, за идентификация в случай че има претенции към класирането, раздадените награди или за спешни уведомявания при инциденти;
  • ЕГН – до едноседмичен срок от приключване на състезанието, за идентификация по договор за застраховка, предоставен от Дружеството на участника, в случай на инцидент (застрахователно събитие);
  • Град, Пол, Дистанция, Категория – в петгодишен срок за статистически цели;
  • Имейл адрес, Фотоснимки и Видеоматериали – до писмено оттегляне на Вашето изрично съгласие на електронен адрес: td.boeritsa@gmail.com, за общоинформационни и рекламни цели за последващи състезания или за събития или за Дружеството.

Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си, дадени с Вашето изрично съгласие, по всяко време на електронен адрес: td.boeritsa@gmail.com. Ние ще изпълним тези искания в 3-дневен срок.

4. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

По писмена заявка на имейл td.boeritsa@gmail.com можете да получите информация за съхраняваните Ваши Данни. Имате право да заявите коригиране или допълване на неточни или непълни данни, право да заявите изтриване на лични данни при незаконосъобразно обработване или при обработване при отпаднало правно основание, право да заявите ограничаване на обработването при правен спор, право да заявите възражение срещу обработването в случай, че не съществуват убедителни законови основания за обработването. Упражняването на тези права се извършва чрез писмена заявка на имейл td.boeritsa@gmail.com.

Дружеството ще положи всички усилия за изпълнение на Вашата писмена заявка в едномесечен срок от получаването й или по-бързо при възможност.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В случай, че участник пожелае Дружеството да му предостави застраховка за състезанието, то Дружеството предоставя на избраната лицензирана застрахователна компания следните Данни на съответния участник: Име и Фамилия, ЕГН. Искането на участника за предоставяне на застраховка за състезанието от Дружеството се счита за договорно основание за предоставяне на съответните Данни на застрахователната компания за сключване и изпълнение на застрахователен договор.

Дружеството може да предоставя Вашите Данни за събиране и обработка на определени доброволци към Дружеството, които са специално ангажирани за провеждане на състезанието и при осигуряване на декларация, че същите няма да разпространяват или обработват Данните, извън необходимото за целите на състезанието, посочени по-горе.

Не предоставяме Данните, които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано тук.

6. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранение на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопасност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица. Лицата, които обработват Вашите Данни са подписали декларация за неизползването им за други цели, извън дефинираните по-горе, и за неразпространението им към лица, извън посочените тук и позволеното от закона.

7. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НЕ СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ

Дружеството не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати, постигнати от участниците в състезанието по дистанции и категория.

8. ПРАВО НА ЖАЛБА

В случай, че виждате нарушение на Вашите права, моля да се обърнете към Дружеството. Имате и право да подадете жалба до КЗЛД или до съда.

Настоящите Политика за защита на личните данни е публикувана на ……………г. и може да бъде предмет на изменения и допълвания с оглед промени в нормативната база, насоки на контролните органи и практика на правораздавателните институции.

Очакваме Ви!

село Железница кв. Царева махала, обръщалото на атобус 69

© Copyright 2020 ТД „Боерица“. Всички права запазени.